Jogosítvány a jövőhöz
Szervező:A Közösségért Alapítvány
Támogató:MOL Romania Petroleum Products

„Segíthetek? - MOL – Tehetségtámogató Program 2009

A pályázat benyújtható:
-

Száz nyertes a MOL tehetségtámogató pályázatán

Száz pályázó nyert támogatást a „Segíthetek? - MOL – Tehetségtámogató Program 2009-es kiírása keretében. Őket összesen 60 000 eurónak megfelelő összeggel támogatja A Közösségért Alapítvány, a MOL Románia szerződéses partnere. A sportolóknak szánt 40 000 eurón 20 megyéből 74 pályázó osztozik. Közöttük van Anamaria Tămîrjan, a pekingi olimpián bronzérmet szerzett román női tornászválogatott tagja, Vasile Alexandru Ghilea teniszező, aki 2008-ban korcsoportja európai ranglistáját vezette, és Bálint Bernadett, korosztálya legjobb asztaliteniszezője Európában. A művészeknek elkülönített 20 000 eurós kereten 26 pályázó osztozik, közülük legtöbben a zene területén értek el kiváló eredményeket. A nyertesek között találjuk Francesco Ionașcu ifjú hegedűművészt, megannyi hazai és nemzetközi verseny győztesét.

Valamennyi pályázó az elkövetkező napokban levélben kap értesítést a pályázaton elért eredményéről.

Letöltés205.9 KB

A Közösségért Alapítvány a MOL Románia társasággal együttműködve pályázatot hirdet olyan 8 és 18 év közötti, romániai diákok, diákcsapatok, valamint iskolai sportegyletek, művészeti együttesek  számára, akik/amelyek kiemelkedő teljesítményt értek el országos és nemzetközi versenyeken, és szakmai fejlődésük, pályafutásuk folytatása érdekében anyagi támogatásra van szükségük. 

A támogatás módja: 

A)    Anyagi támogatás olyan eszközök beszerzéséhez, amelyek a pályázó sport-, illetve művészeti teljesítménye fokozásához szükségesek.
Útiköltség-térítés annak érdekében, hogy a pályázók országos és nemzetközi versenyekre, kiállításokra, koncertekre, valamint felkészítõ táborokba jussanak el.

A program részletes bemutatója (tájékoztató, pályázati formanyomtatványok) a www.molromania.ro honlapon is megtalálható. 

A pályázati iratcsomónak kötelezõ módon tartalmaznia kell a következõket: 

1.    kitöltött pályázati adatlap,
2. érvényes árajánlat a beszerezni kívánt eszközökről, illetve a tervezett versenyek, edzőtáborok ütemezése, költségvetése,
3. szülõ/gondviselõ nyilatkozata, amellyel hozzájárul a gyermek(ek) pályázatához,
4. a tanár/edzõ támogató nyilatkozata,
5. a pályázó eredményei a sport kategóriában a 01.05.2008. - 04.05.2009. idõszakból, a mûvészetek kategóriában a 01.01.2007. - 04.05.2009. idõszakból (diplomák másolatai, valamint a versenyek hivatalos honlapjainak az eredményhirdetései),
6. média-megjelenések másolatai, ha vannak (elõnyt jelentenek).

MEGJEGYZÉS 
Egy pályázó csak egy pályázati iratcsomót nyújthat be! 
Azok a pályázók, akik csapatsportban értek el eredményeket egyéni iratcsomóval nem pályázhatnak. 

FONTOS 
A dosszié első oldalán a következő adatokat kérjük feltüntetni: 

  • a pályázó neve
  • a pályázó képviselőjének a neve, minősége (szülő, vagy gondviselő),
  • telefonszám,
  • faxszám,
  • e-mailcím


A dossziét a Cluj-Napoca, Oficiul Poștal 1, C.P. 1141 címre kérjük elküldeni.

A borítékra írják rá: „Pot ajuta? - MOL – Program de promovare a talentelor”

Beküldési határidő: (a postai bélyegző dátuma) 2009. június 12. A késve elküldött, vagy a formai feltételeknek meg nem felelő pályázatok nem kerülnek a zsűri elé. 

A dossziékat a sportélet és a mûvészeti élet jelességeibõl alkotott zsûri bírálja el, a pontozás az eddig elért eredmények és a pályázók szociális rászorultsága alapján történik. A nyertesek listáját A Közösségért Alapítvány kuratóriuma hagyja jóvá. Az alapítvány valamennyi pályázót (e-mailen vagy postán elküldött) levélben értesít az elért eredményről, a nyertes pályázókkal támogatási szerződést köt. A nyertesek azt követően juthatnak a támogatáshoz, hogy aláírták és visszaküldték a szerződést. 

A támogatás összegét az Alapítvány a támogatási szerződésben feltüntetett bankszámlára utalja. Valamennyi nyertes pályázó köteles elszámolni a támogatási összeggel, az elszámolásra vonatkozó részleteket a támogatási szerződés rögzíti. 

A pályázat eredményeit a www.pentrucomunitate.ro és a www.molromania.ro honlapon tesszük közzé 2009 július 30-ig, a nyerteseknek augusztus 15-ig küldjük el a támogatási szerződést.

Szóbeli kérdéseikre a 0800 800 514 ingyenes telefonon válaszolunk munkanapokon 10 és 17 óra között, írásbeli kérdéseiket a potajuta@pentrucomunitate.ro e-mail címen várjuk. 

Jogosítvány a jövőhöz

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL şi SPONSORUL 
Organizatorul programului cu numele „Pot ajuta? - MOL - Program de Promovare a Talentelor” (denumit în continuare generic „Programul”) este Fundaţia Pentru Comunitate (denumit în continuare generic „Organizatorul”) cu sediul în Vlaha, nr. 64, judeţul Cluj, înregistrată în registrul persoanelor juridice prin Încheierea civilă nr. 3276/CC/2008. din 11 decembrie 2008, a Judecătoriei Cluj, codul fiscal nr. 24868570 din 15.12.2008, având contul nr. RO02OTPV201000277440RO01, deschis la OTP Bank Cluj. 
 Sponsorul este MOL România Petroleum Products SRL, (denumit în continuare generic „Sponsorul”) societate cu personalitate juridică română, cu sediul în Cluj Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 14-16, Etaj 1, jud Cluj, România, cod unic de înregistrare RO7745470, număr de înregistrare la Registrul Comerţului J12/729/2000, cont de virament RO85INGB0003002128608910 deschis la ING Bank Cluj. 

Organizatorul se va ocupa de administrarea programului, comunicarea anunţului programului, primirea aplicaţiilor, validarea lor. Prelucrarea datelor în vederea desfăsurării programului „Pot ajuta? – MOL – Program de Promovare a Talentelor” este înregistrată la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) în baza notificării nr. 11109/2009.

Programul se va derula conform prevederilor prezentului Act informativ, obligatoriu pentru toţi participanţii. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prevederile prezentului Act informativ pe parcursul desfăşurării Programului şi va aduce la cunoştinţa publicului modificările operate, prin publicarea acestora pe siteul: www.pentrucomunitate.ro, și www.molromania.ro.

SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFĂŞURARE A PROGRAMULUI
Programul este organizat şi se desfăşoară pe întreg teritoriul României.

SECTIUNEA 3. PERIOADA DE DESFĂŞURARE A PROGRAMULUI
Programul se va desfăşura în perioada 4 mai 2009 – 30 iulie 2009. Data limită de completare şi trimitere a documentelor necesare participării la program este 12 iunie 2009, data poştei.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
Programul se adresează tuturor persoanelor fizice cu cetăţenie română, cu domiciliul stabil în România, care la data începerii Programului inclusiv au împlinit vârsta de 8 ani, respectiv nu au împlinit vârsta de 18 ani şi îşi desfăsoară activitatea sportivă, respectiv artistică, în România. 
 Prin participant, în sensul prezentului Act informativ, se înţelege: orice persoană fizică sau orice echipă de sportivi sau ansamblu artistic, afiliat la un club sportiv sau de expresie artistică, sau instituţie şcolară din România, care a obţinut premii la programele naţionale şi internaţionale de sport în perioada 1.05.2008 – 04.05.2009, respectiv la programele naţionale şi internaţionale de artă în perioada 01.01.2007– 04.05.2009.

Participanţii care au aplicat la Programul „Pot ajuta? - MOL - Program de Promovare a Talentelor” ediția 2006, 2007, şi 2008 pot aplica şi la ediţia 2009, inclusiv cei care au fost desemnaţi câştigători, cu condiţia de a fi folosit banii alocaţi în conformitate cu datele menţionate pe contractul de sponsorizare, respectiv cu condiţia de a fi trimis raportul de cheltuieli până la data de 12 iunie 2009, data postei, sau împreună cu aplicaţia la programul actual.
Nu pot participa la program copiii angajaţilor Fundaţiei Pentru Comunitate. 
Participarea la acest Program presupune acceptarea prevederilor prezentului Act informativ şi încadrarea în condiţiile specificate în paragrafele 1, 2, 3 ale prezentei Secţiuni.

SECTIUNEA 5. PREMIILE PROGRAMULUI SI ACORDAREA LOR 
Fundaţia Pentru Comunitate acordă sponsorizări sub forma suportului financiar, persoanelor aplicante la Program, conform nevoilor specificate în dosarul de aplicare şi în limita valorii stabilite de către juriul ce va analiza dosarele depuse de către participanţi.
Aceste sponsorizări sunt reprezentate de:
A. Sprijin material pentru achiziţionare de materiale, echipament sau alte produse necesare pregătirii solicitantului în vederea obţinerii de performanţe în domeniul sportiv sau artistic.
B. Acoperirea cheltuielilor de transport pentru participanţi, ca să poată ajunge la concursuri internaţionale şi naţionale, antrenamente, tabere de antrenament, cantonamente, respectiv competiţii, tabere de profil, cursuri, expoziţii, concerte.
Vor fi acordate sponsorizări în valoare totală de 40.000 Euro pentru categoria sport şi 20.000 euro pentru categoria artă, plătibili în RON la cursul valutar din data plăţii. 

În cazul câştigării unei sponsorizări, participanţii care completează aplicaţia ca echipă, în cadrul unui club sportiv sau ansamblu artistic, vor primi contractul de sponsorizare semnat între Fundaţia Pentru Comunitate şi clubul sportiv respectiv ansamblul artistic. La fel şi suma de bani va fi virată în contul clubului sau ansamblului, beneficiarii sumei fiind membrii echipei aplicante. 

SECTIUNEA 6. MECANISMUL DE DESFĂŞURARE A PROGRAMULUI
Participanţii la program vor trebui să completeze documentaţia de participare aferentă fiecarui tip de sponsorizare solicitată. Această documentaţie este disponibilă pe site-ul: www.pentrucomunitate.ro și www.molromania.ro. Participanţii pot cere informaţii referitoare la program la adresa electronică: potajuta@pentrucomunitate.ro, care va funcţiona pe toată durata programului şi la numărul de telefon: 0800 800 514 în zilele lucrătoare, între orele 10.00-17.00.
Dovada expedierii dosarului de aplicare necesar pentru înscrierea în program nu reprezintă şi dovada recepţionării dosarului de aplicare de către Organizator.


Dosarul de aplicare trebuie să conţină:
1.Formularul de Aplicare pentru categoria ARTĂ sau Formularul de Aplicare pentru categoria SPORT.
2.Ofertă (oferte) de preţ valabile pentru cumpărarea produselor prevăzute.
3.Declaraţia părintelui/susţinătorului (Anexa 1).
4.Declaraţia de susţinere din partea profesorului pregătitor. 
5.Documentaţia rezultatelor anterioare ale aplicantului din perioada 1.05.2008 - 12.06.2009 pentru categoria SPORT respectiv 1.01.2007 – 04.05.2009 pentru categoria ARTĂ (copiile diplomelor sau liste de rezultate descărcate de pe site-urile oficiale ale concursurilor).
6.Copiile articolelor, apariţiilor în mass media despre performanţele aplicantului (constituie avantaj). 
Un participant poate depune dosarul de aplicare pentru un singur proiect.
Vor fi considerate eligibile doar aplicaţiile care se conformează condiţiilor enumerate în secțiunea nr. 6. Se consideră neeligibil proiectul care nu are ataşat anexa 1 (declaraţia părintelui). 
Pe prima pagină a dosarului de aplicare se vor menţiona următoarele date: numele solicitantului(ţilor), numele reprezentantului solicitantului, calitatea acestuia (părinte sau tutore), numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail.
Dosarele de aplicare, însoţite de anexele completate, se trimit prin poştă într-un singur exemplar la adresa: Cluj-Napoca, Oficiul Postal Nr. 1, căsuța poștală Nr. 1141. Pe plic se menționează: Pentru programul „POT AJUTA? – MOL – PROGRAM DE PROMOVARE A TALENTELOR”. Data limită de completare şi trimitere a întregii documentaţii este de 12 iunie 2009, data poştei. Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru aplicaţiile care nu au fost trimise în termenul specificat, precum şi pentru aplicaţiile incomplete, ilizibile sau pierdute.
Rezultatele Programului vor fi publicate pe site-ul: www.pentrucomunitate.ro și www.molromania.ro cel târziu la data de 30 iulie 2009. 
Persoanele care vor primi sponsorizările (denumite în continuare generic – „Câştigători”) vor fi anunţate în scris despre rezultatul obţinut, nu mai târziu de 15 august 2009 (data poştei).

SECŢIUNEA 7. ACORDAREA SPONSORIZĂRILOR
Sponsorizările vor fi acordate sub forma suportului financiar, pe baza unui contract de sponsorizare în cazul persoanelor fizice si juridice, conform nevoilor specificate în dosarul de aplicare.
Organizatorul va trimite Câştigătorului (Câștigătorilor) prin curier, în perioada 30 iulie - 15 august 2009, contractul de sponsorizare, iar părintele sau reprezentantul legal al Câştigătorului (Câștigătorilor) va trebui să semneze contractul şi să îl trimită până la data de 15 septembrie 2009 (data poştei) la adresa Organizatorului menţionată în prezentul Act informativ. 
În cazul în care Câştigătorul (Câștigătorii) nu trimite (trimit) contractul completat cu datele personale şi semnat conform termenului specificat, acesta (aceştia) pierde (pierd) orice drept asupra sponsorizării obţinute şi nu va (vor) primi nici un fel de despăgubiri.
Câştigătorul (Câștigătorii) va (vor) primi suportul financiar - pe baza contractului semnat de ambele părţi - prin virament bancar, în contul bancar menţionat pe contractul returnat Organizatorului. 
Sumele care nu pot fi virate în cont, din lipsa contractului sau din alte motive independente de Organizator, vor fi realocate pentru alte programe ale Organizatorului.

SECTIUNEA 8. CONDIŢII DE VALIDITATE
Condiţiile de validitate sunt următoarele:
A. Participantul trebuie să îndeplinească condiţiile specificate în Secţiunile nr. 2, 3 si 4 din prezentul Act informativ.
B. Participantul trebuie să întocmească dosarul de aplicare la Program conform documentaţiei menţionate în Secţiunea nr. 6 din prezentul Act informativ, în perioada de desfăşurare a programului. 
C. Dosarul de aplicare trebuie să fie complet, respectiv să conţină toate documentele solicitate de Organizator, menţionate la Secţiunea nr. 6 din prezentul Act informativ.

SECTIUNEA 9. JURIZAREA
Preselecţia candidaţilor ale căror solicitări de sponsorizare vor fi luate în calcul de către Organizator se va face pe baza îndeplinirii tuturor condiţiilor de validitate menţionate la Secţiunea nr. 8 din prezentul Act informativ.
Dosarele valide vor fi evaluate de un juriu de specialitate format din personalităţi ale lumii sportive şi artistice, care va acorda punctajul în funcţie de performanţele, respectiv situaţia socială a participanţilor. Lista câștigătorilor va fi aprobată de consiliul director al Fundației Pentru Comunitate. În cazul în care juriul consideră ca aplicaţiile primite nu îndeplinesc condiţiile impuse de program au posibilitatea să aloce doar o parte a bugetului pe sponsorizări, iar restul sumei sa fie redirecţionat către alte programe ale Organizatorului.
Rezultatele Programului nu pot fi contestate.

SECTIUNEA 10. ANGAJAMENTE, CONFIDENŢIALITATEA DATELOR
Prin participarea la Programul „Pot ajuta? - MOL - Program de Promovare a Talentelor” participanţii confirmă cunoaşterea prevederilor prezentului Act informativ şi îşi exprimă acordul în privinţa acestora. Participarea la acest Program implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Act informativ.
Organizatorul poate solicita părintelui sau reprezentantului legal al câştigătorilor, acordul pentru a utiliza în mod gratuit, în diverse materiale tipărite, audio şi video, numele, prenumele, localitatea de reşedinţă, imaginea şi vocea lor. Pentru a-şi exprima acordul expres în acest sens, părintele sau reprezentantul câştigătorului va semna o declaraţie în care vor fi cuprinşi termenii acestui acord. Organizatorul nu condiţionează participarea la Concurs sau acordarea sponsorizărilor de semnarea acestei declaraţii.
Organizatorul garantează confidenţialitatea datelor personale ale tuturor participanţilor la acest Program, colectarea datelor cu caracter personal menţionate în fişa generală de date (Anexa 1): nume, prenume, locul si data naşterii, numele părinţilor, adresa completă, nr. de telefon, adresa de e-mail, fiind realizată exclusiv în scopul identificării exacte a participanţilor şi contactării câştigătorilor în vederea acordării sponsorizării. 
La finalizarea Programului, datele solicitanţilor vor fi distruse.
Participantul la Program, în calitate de persoană vizată, are, conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la intervenţie asupra datelor (art. 14), dreptul la opoziţie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 14) si dreptul de a se adresa justiţiei (art. 18).
Participantii au dreptul de a obţine, la cerere şi in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta şi au de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situatia lor particulară, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care exista dispoziţii legale contrare. Participanţii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii 677/2001. În vederea exercitării acestor drepturi, Participantul va transmite o cerere scrisă, datată şi semnată către Fundaţia Pentru Comunitate, 407513 – Vlaha Nr. 64, Jud. Cluj.

SECTIUNEA 11. FORTA MAJORA 
Pentru scopul acestui Act informativ, Forţa Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator şi a cărui apariţie pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Actul informativ. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundaţii, greve şi blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum şi orice reglementare care poate apărea ulterior intrării în vigoare a Contractului şi care poate interzice sau modifica termenii Actului informativ, etc.
Dacă o situaţie de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa, împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Actului informativ şi continuarea Programului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întarziată, conform art.1082 si 1083 Cod Civil Dacă Organizatorul invocă forţă majoră, este obligat să comunice participanţilor la program, în termen de 5 zile de la apariţia cazului de forţă majoră, existenţa acestuia.

SECTIUNEA 12. LITIGII
In cazul unor litigii apărute între Organizator şi participanţii la Program, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. 
Daca nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente române de la sediul Organizatorului.

SECTIUNEA 13. ACTUL INFORMATIV AL PROGRAMULUI
Actul informativ al programului „Pot ajuta? - MOL - Program de Promovare a Talentelor” va fi publicat și pe siteul www.molromania.ro începând cu data de 4 mai 2009.

Művészeti zsűri

Erich Türk
Erich Türk

Orgonaművész, a kolozsvári Gheorghe Dima Zeneakadémia tanára.

portre, portret, noname, default
Daniel Goiți

Zongoraművész, a kolozsvári "Gh. Dima" zeneakadémia katedrafőnöke. 

portre, portret, noname, default
Selyem Zsuzsa

Esszéíró, a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem kortárs irodalom tanára.

Timotei Nădășan
Timotei Nădășan

Grafikusművész, az IDEA kortárs művészeti folyóirat igazgatója.

Sportzsűri

portre, portret, noname, default
Simona Amânar-Tabără

Többszörös olimpiai és világbajnok tornász.

portre, portret, noname, default
Violeta Beclea-Szekely

Európabajnok, olimpiai és világbajnoki ezüstérmes atléta, a sportok doktora, a Román Olimpiai és Sportbizottság kommunikációs és marketingosztályának az igazgatója - a zsűri elnöke.

portre, portret, noname, default
Mihai Covaliu

A kardvívás olimpiai bajnoka.

portre, portret, noname, default
Florentin Marinescu

A Román Harcművészeti Szövetség elnöke.

portre, portret, noname, default
Doina Sava

Románia úszóválogatottjainak az edzője.