Zongora, tehetség
Szervező:A Közösségért Alapítvány
Támogató:MOL Romania Petroleum Products

SEGÍTHETEK? – MOL - TEHETSÉGTÁMOGATÓ PROGRAM 2010-ES KIÍRÁS

A pályázat benyújtható:
-

Nyertesek

Művészet82.51 KB
Sport 1100.89 KB
Sport 2101.99 KB
Sport 382.35 KB

A Közösségért Alapítvány a MOL Románia támogatásával meghirdeti a Segíthetek? - MOL – Tehetségtámogató Program 2010-es kiírását, 1992 január 1. és 2002 december 31. között született romániai diákok, diákcsapatok, iskolai sportegyletek, művészeti együttesek számára, akik/amelyek kiemelkedő teljesítményt értek el országos és nemzetközi versenyeken, és szakmai fejlődésük, pályafutásuk folytatása érdekében anyagi támogatásra van szükségük.

 

A támogatás módja: 

Egy pályázó legtöbb 10.000 lej értékű anyagi támogatást nyerhet:

A) olyan eszközök beszerzéséhez, amelyek a pályázó sport-, illetve művészeti teljesítménye fokozásához szükségesek. Nem fogadunk el tornatermek álló eszközökkel való felszerelésére szolgáló pályázatokat.
B) útiköltség-térítéshez annak érdekében, hogy a pályázók országos és nemzetközi versenyekre, kiállításokra, koncertekre, valamint felkészítő táborokba jussanak el.

A program részletes bemutatója (tájékoztató, pályázati formanyomtatványok) a www.pentrucomunitate.ro, és a www.molromania.ro honlapon találhatók meg.

 

A pályázati iratcsomónak kötelező módon tartalmaznia kell a következőket:

1.    kitöltött pályázati adatlap,
2.    érvényes árajánlat a beszerezni kívánt eszközökről, illetve a tervezett versenyek, edzőtáborok ütemezése, költségvetése,
3. szülő/gondviselő nyilatkozata, amellyel hozzájárul a gyermek(ek) pályázatához,
4. a tanár/edző támogató nyilatkozata,
5. a pályázó 2009-2010-ben elért eredményei (diplomák másolatai, valamint a versenyek hivatalos honlapjainak az eredményhirdetései), a művészeti pályázatok esetében kötelező hang vagy képfelvételt rögzítő CD-t DVD-t mellékelni
média-megjelenések másolatai, ha vannak (előnyt jelentenek).

Érvénytelennek nyilvánítjuk azokat a pályázatokat, amelyek nem tartalmazzák az 1-5 pontokban kért dokumentumokat.

 

MEGJEGYZÉS

Egy pályázó csak egy pályázati iratcsomót nyújthat be! 
Azok a fiatalok, akik csapatban, csoportban értek el eredményeket, egyéni iratcsomóval nem pályázhatnak.
A dokumentumok másolatait kérjük beküldeni.
A pályázati dossziét nem szolgáltatjuk vissza.

 

FONTOS

A dosszié első oldalán a következő adatokat kérjük feltüntetni: 
a pályázó neve
a pályázó képviselőjének a neve, minősége (szülő, vagy gondviselő), 
telefonszám, 
faxszám, 
e-mailcím

 

A dossziét a következő címre kérjük elküldeni:
Fundația Pentru Comunitate, Cluj-Napoca, Oficiul Poștal 1, C.P. 1141.

 

A borítékra írják rá: „Pot ajuta? - MOL – Program de promovare a talentelor”

 

Beküldési határidő: (a feladási postabélyegző dátuma) 2010. június 11. A késve elküldött vagy hiányos pályázatok nem kerülnek a zsűri elé.

 

A dossziékat a sportélet és a művészeti élet jelességeiből alkotott zsűri bírálja el, a pontozás az eddig elért eredmények és a pályázók szociális rászorultsága alapján történik. A nyertesek listáját A Közösségért Alapítvány kuratóriuma hagyja jóvá. Az alapítvány valamennyi pályázót (e-mailen vagy postán elküldött) levélben értesít az elért eredményről, a nyertes pályázókkal támogatási szerződést köt. A nyertesek azt követően juthatnak a támogatáshoz, hogy aláírták és visszaküldték a szerződést. 
A támogatás összegét az Alapítvány a támogatási szerződésben feltüntetett bankszámlára utalja. Valamennyi nyertes pályázó köteles elszámolni a támogatási összeggel, az elszámolásra vonatkozó részleteket a támogatási szerződés rögzíti.

 

A pályázat eredményeit a www.pentrucomunitate.ro és a www.molromania.ro honlapon tesszük közzé 2010 július 30-ig, a nyerteseknek augusztus 15-ig küldjük el a támogatási szerződést.

Szóbeli kérdéseikre a 0800 800 514 ingyenes telefonon válaszolunk munkanapokon 10 és 17 óra között, írásbeli kérdéseiket a potajuta@pentrucomunitate.ro e-mail címen várjuk.

Tekintettel a zsűri azon tagjaira, akik nem értenek magyarul, a jelentkezéshez szükséges típusnyomtatványokat csak román nyelven bocsátjuk a pályázók rendelkezésére, és kérjük, hogy román nyelven töltsék ki. A programmal kapcsolatos bármilyen kérdésekre azonban magyar nyelven is válaszolunk a fent említett elérhetőségeken.

 

Zongora, tehetség

1 SZAKASZ. SZERVEZŐ ÉS TÁMOGATÓ


A „Segíthetek? - MOL – Tehetségtámogató Program” (a következőkben mint „a Program”) szervezője A Közösségért Alapítvány, amelynek székhelye: Magyarfenes (Vlaha) 64. sz., Kolozs megye; Kolozs megyei cégjegyzéki iktatószáma: 3276/CC/2008, iktatva 2008. december 11-én, adószáma: 24868570/15.12.2008., bankszámlaszáma: RO02OTPV201000277440RO01, megnyitva az OTP Bank Kolozsvári fiókjánál.
A TÁMOGATÓ a MOL Romania Petroleum Products SRL, (a következőkben mint „a TÁMOGATÓ”), román jogi személy, székhelye: Kolozsvár, Calea Dorobanţilor nr. 14-16. sz., etaj 1. emelet, Kolozs megye, Románia, egységes adószáma: RO7745470, cégjegyzéki iktatószáma: J12/729/2000, banszámlaszáma: RO85INGB0003002128608910 megnyitva az ING Bank Kolozsvári fiókjánál.
 
A szervező a program adminisztrálásával, meghirdetésével, a pályázatok kezelésével foglalkozik. A „Segíthetek? – MOL – Tehetségtámogató Program” lefolytatásával kapcsolatos adatok feldolgozását a Személyes Adatok Feldolgozását Felügyelő Országos Hatóság (ANSPDCP) tartja nyilván, a 11109/2009. számú értesítésnek megfelelően.
 
A program a jelen tájékoztató előírásainak megfelelően történik, amelyek valamennyi résztvevő számára kötelező érvénnyel bírnak. A szervező fenntartja a jogot arra, hogy módosítson a jelen tájékoztató előírásain a Program lefolyási ideje alatt, nyilvánosságra hozva az illető módosításokat a www.pentrucomunitate.ro és a www.molromania.ro honlapokon.
 
2. SZAKASZ. A PROGRAM HELYSZÍNE:
 
A program megszervezésének és lefolyásának helyszíne Románia területe.
 
3. SZAKASZ. A PROGRAM IDŐTARTAMA:
 
A program lefolyási időtartama 2010. május 6.– 2011. június 11. A programban való részvételhez szükséges dokumentumok kitöltésének és elküldésének határideje 2011. június 11. (postabélyegző dátuma).

4. SZAKASZ. RÉSZVÉTELI JOG:
 
A programban való részvételre azok a román állampolgársággal rendelkező természetes személyek jogosultak, akik 1992. január 1. és 2002. december 31. között születtek, és sport-, illetve művészeti tevékenységüket Romániában fejtik ki. 
 
A jelen tájékoztató értelmében résztvevő alatt az a természetes személy, sportolócsapat vagy művészeti társulás értendő, aki/amely egy sport- vagy művészeti klubhoz, illetőleg tanintézethez tartozik, és a 2009-ben vagy 2010-ben országos és nemzetközi sport- vagy művészeti vetélkedőn díjban részesült.
 
Azok a résztvevők, akik a „Segíthetek? – MOL – Tehetségtámogató Program” 2006-2009 közötti kiírásai során már pályáztak – ideértve azokat is, akik sikerrel tették –, pályázhatnak a 2010-es kiírásban is, azzal a feltétellel, ha a korábban elnyert pályázati összegeket a támogatási szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően használták fel, illetve ha elküldték a 2011. június 11-i határidőig (postabélyegző dátuma) az elszámolást, akár a jelen pályázattal együtt.
 
Nem vehetnek részt a Programban A Közösségért Alapítvány kuratóriumának illetve alkalmazottainak a gyermekei.
A Programban való részvétel feltételezi a jelen tájékoztató előírásainak betartását, valamint a jelen Szakasz 1., 2., 3. sz. cikkelyeiben foglalt feltételekbe való illeszkedést.
 
5. SZAKASZ. A PROGRAM DÍJAI ÉS AZOK MEGÍTÉLÉSE:
 
A Közösségért Alapítvány pénzügyi támogatás formájában támogatja a Programban résztvevő személyeket, a pályázati dossziéban megjelölt igényeknek megfelelően és a pályázati iratcsomókat elemző zsűri által meghatározott érték keretein belül. Egy személy legfeljebb 10000 lej  támogatásban részesülhet, amelyet a következő célokra fordíthat:
 
 A. felszerelések, anyagi eszközök beszerzése a kérelmező által, kimagasló eredmények elérése érdekében a sport, illetve a művészet területén. Nem nyújthatók be sporttermek felszereléséhez szükséges berendezések megvásárlását célzó igénylések.
 
B. a résztvevők szállítási költségeinek fedezése annak érdekében, hogy eljuthassanak nemzetközi és országos versenyekre, edzésekre, edzőtáborokba, illetőleg vetélkedőkre, szakmai táborokba, tanfolyamokra, kiállításokra, koncertekre.
 
A támogatások értéke legfeljebb 160.000 RON lehet a sport kategóriában, illetve 80.000 RON a művészeti kategóriában.
 
Az olyan támogatások esetén, amelyekben a pályázók egy sportklub, illetve művészeti egyesület keretében működő csoportként töltötték ki a pályázati íveket, akkor a támogatási szerződést A Közösségért Alapítvány és az illető sportklub, illetve művészeti egyesület köti meg. Ennek megfelelően a pályázathoz kapcsolódó pénzösszegek a klub, illetve egyesület számlájára utalandók, a támogatás kedvezményezettjei pedig a pályázó csapat tagjai.
 
6. SZAKASZ. A PROGRAM LEBONYOLÍTÁSI MECHANIZMUSA:
 
A program résztvevőinek az igényelt támogatási típusnak megfelelő részvételi dokumentációt kell kitölteniük. Ez a dokumentáció megtalálható a www.pentrucomunitate.ro és a www.molromania.ro honlapokon. A résztvevők apotajuta@pentrucomunitate.ro e-mail címen kérhetnek (magyar nyelven is) információkat a programmal kapcsolatban, valamint a 0800 800 514 telefonszámon – munkanapokon, 10.00-17.00 óra között, amely a program teljes időtartama alatt működik.
A programban való részvételhez szükséges pályázati dosszié elküldési bizonylatát nem tekintjük a pályázati dossziék a Szervező általi kézhez vételi bizonylatának.
 
A pályázati dossziénak tartalmaznia kell:
 
1. A MŰVÉSZET kategóriához kapcsolódó pályázati űrlapot, illetőleg a SPORT kategóriához kapcsolódó pályázati űrlapot.
2. A megjelölt termékek megvásárlásához szükséges árajánlato(ka)t.
3. A szülő/gyám nyilatkozatát 
4. A felkészítő tanár támogató nyilatkozatát
5. A pályázó által 2009 és 2010 során elért eredmények dokumentációját (oklevelek másolata, illetve a versenyek hivatalos honlapjáról letöltött eredménylisták), a művészet kategóriában CD vagy DVD hordozón megjelenő fényképeket, audio-videófelvételeket.
6. A pályázó eredményeit bemutató újságcikkeket és egyéb médiamegjelenések másolatait (előnyt jelentenek).
 
Egy résztvevő csupán egyetlen pályázati dossziét nyújthat be. 
Csupán azok a pályázatok vehetők tekintetbe, amelyek teljesítik a 6. számú Szakaszban felsorolt feltételeket. Nem vehető tekintetben az a pályázat, amely nem tartalmazza a 6. Szakasz 1-5 pontjaiban foglalt dokumentumokat.
 
A pályázati dosszié első oldalán a következő adatokat kell feltüntetni: a pályázó(k) neve, a pályázó(k) képviselőjének neve, annak minősége (szülő vagy gyám), telefonszám, faxszám, e-mail cím.
A pályázati dossziékat postán, egy példányban kell elküldeni, a kitöltött mellékletekkel együtt, a következő postacímre: Cluj-Napoca, Oficiul Postal Nr. 1, căsuța poștală Nr. 1141. A borítékon kéretik feltüntetni: POT AJUTA? - MOL – PROGRAM DE PROMOVARE A TALENTELOR. A teljes dokumentáció elkészítésének és beküldésének határideje 2010. június 11, (a postabélyegző dátuma). A Szervező nem vállal felelősséget a meghatározott időtartamon kívül beküldött pályázatokért, illetve hiányos, olvashatatlan vagy elveszett pályázatokért.
A Program eredményeinek közzététele a www.pentrucomunitate.ro és a www.molromania.ro honlapokon történik, legkésőbb 2010. július 30-ig. 
A támogatást elnyerő személyek (a továbbiakban: „Nyertesek”) kiértesítése írásban történik 2010. augusztus 15-ig (postabélyegző dátuma).
 

7. SZAKASZ. A TÁMOGATÁSOK MEGÍTÉLÉSE

 

A támogatásokat pénzügyi támogatás formájában folyósítjuk, természetes vagy jogi személyekkel megkötött támogatási szerződés alapján, a pályázati dossziéban meghatározott igényeknek megfelelően.
A Szervező elküldi 2010. július 30-a és augusztus 15-e között a Nyertesnek a támogatási szerződést, a Nyertes szülőjének vagy jogi képviselőjének pedig alá kell írnia a szerződést és el kell küldenie 2010. szeptember 15-e előtt (postabélyegző dátuma) a Szervezőnek a jelen tájékoztatóban szereplő címére.
Amennyiben a Nyertesek nem küldik el a meghatározott módon személyi adatokkal kitöltött, aláírt szerződést, elvesztenek bármiféle, az elnyert támogatásra vonatkozó jogot, kártérítési lehetőség nélkül. 
A Nyertesek a Szervezőnek elküldött szerződésben megjelölt bankszámlaszámra kapják az elnyert pénzügyi támogatást, a két fél által aláírt szerződés kitételeinek megfelelően.
A Szervező más programjai számára irányítja át azokat az összegeket, amelyek – szerződés híján vagy egyéb, a Szervezőtől független okok miatt – nem utalhatók át a bankszámlákra.
 

8. SZAKASZ. ÉRVÉNYESSÉGI FELTÉTELEK:


Az érvényességi feltételek a következők:
 
A. A résztvevőnek teljesítenie kell a jelen tájékoztató 2., 3. és 4. számú Szakaszaiban meghatározott feltételeket.
B. A résztvevőnek össze kell állítania a pályázati dossziét a 6. Szakaszban megjelölt módon.
C. A pályázati dossziénak teljesnek kell lennie, illetőleg tartalmaznia kell valamennyi, a Szervező által igényelt, a 6. Szakaszban megjelölt dokumentumot.
 

9. SZAKASZ. ZSŰRIZÉS:


A Szervező érvényteleníti azokat a pályázatokat, amelyek nem teljesítik a jelen tájékoztató 8. Szakaszában megjelölt valamennyi érvényességi feltételt.
Az érvényes dossziékat egy szakmai zsűri bírálja el, amelynek tagjai a sport- illetve művészeti élet kiemelkedő személyiségei. A zsűri a résztvevők által elért eredmények, illetve szociális helyzetük alapján pontozza a pályázatokat. A nyertesek listáját A Közösségért Alapítvány igazgatótanácsa hagyja jóvá.
A végső döntést a Szervező nem indokolja meg.
 

10. SZAKASZ. VÁLLALÁSOK, AZ ADATOK BIZALMAS JELLEGE:


A „Segíthetek? – MOL – Tehetségtámogató Program” elnevezésű programban való részvétel révén a résztvevők tudomásul veszik a jelen tájékoztatóban foglalt rendelkezéseket, amelyeket elfogadnak. A Programban való részvétel feltételezi a jelen tájékoztató rendelkezéseinek betartását.
 
A Szervező igényelheti a szülőtől vagy a nyertes törvényes képviselőjétől a nyertes nevének, keresztnevének, lakhelyének, fényképének, hangjának az ingyenes felhasználási jogát a különböző nyomtatott, audió-, videó- és egyéb anyagokban. A jóváhagyás végett a szülő vagy a nyertes törvényes képviselője nyilatkozatot ír alá, amelyben ennek az egyezménynek a feltételeit rögzítik a felek. A Szervező nem köti a pályázatban való részvétel jogát vagy a támogatások megítélését e nyilatkozat aláírásának feltételéhez.
 
A szervező jótáll a Programban résztvevő valamennyi jelölt személyes adatai bizalmas jellegének megőrzéséért; az általános adatlapban szereplő személyes adatok (név, keresztnév, születési hely és idő, szülők neve, teljes lakcím, telefonszám, e-mailcím) gyűjtésére kizárólag a résztvevők megfelelő azonosítása és a támogatásra érdemesült nyertesekkel történő kapcsolatfelvétel érdekében kerül sor. 
 
A Program lezárta után az igénylők adatai megsemmisítődnek.
 
A Program résztvevőjének mint érintett személynek a 677/2001 számú törvény alapján a következő jogai vannak: az informáláshoz való jog (12. cikkely), az adatokhoz való hozzáférési jog (13. cikkely), az adatok módosításának joga (14. cikkely), az ellenkezéshez való jog (15. cikkely), egyéni döntés hatálya alá esés kivédésének joga (14. cikkely), az igazságszolgáltatáshoz való fordulás joga (18. cikkely).
 
A résztvevőknek joguk van kérésre és ingyenesen évi egy alkalommal kézhez kapni arra vonatkozó bizonylatot, hogy az őket illető adatok feldolgozásra kerülnek vagy sem, illetőleg joguk van bármikor megakadályozni – megalapozott és legitim, személyes okokra hivatkozva – azt, hogy az őket illető adatok feldolgozásra kerüljenek, kivéve azokat az eseteket, amikor ezzel ellentétes jogszabályok másképp rendelkeznek. A résztvevőknek joguk van igényelni - a Szervezőnek címzett, írásos kérvényben - a személyes adatok törlését vagy aktualizálását, a 677/2001 számú törvény előírásainak megfelelően. Ezeknek a jogoknak a gyakorlását a Résztvevő A Közösségért Alapítványnak címzett (postacím: 407513 Vlaha nr. 64. sz., jud. Cluj), írásos – keltezett és aláírt – kérvényben kérheti.
 

11. SZAKASZ. VIS MAIOR:
 
Jelen tájékoztató tekintetében a Vis Maior helyzet bármilyen olyan eseményt jelent, amelynek bekövetkezése nem ellenőrizhető, kijavítható vagy előrelátható a Szervező által, és amelynek létrejötte utóbbit a Tájékoztatóban vállalt kötelezettségeinek teljesítésében akadályozza. Ezen események közé sorolhatók (a teljesség igénye nélkül) a következők: háborúk, tűzvészek, áradások, sztrájkok és blokádok, földrengések, mindenféle katasztrófák, illetőleg bármely olyan törvényi rendelkezések, amelyek a Szerződés hatályba lépését követően jelennek meg, és amelyek megakadályozhatják vagy módosíthatják a Tájékoztató feltételeit stb.
 
Amennyiben egy vis maior helyzet – ideértve a Szervező akaratán kívüli bármilyen akadályoztatást – ellehetetleníti vagy késlelteti (teljesen vagy részlegesen) a Tájékoztatóban szereplő tevékenységek végrehajtását, illetve a Program folytatását, a Szervező mentesül a kötelezettségei teljesítésének felelőssége alól arra az időszakra, amelyben kötelezettségeinek teljesítésében akadályoztatva vagy késleltetve volt, a Polgári Törvénykönyv 1082. és 1083. számú cikkelyeinek megfelelően. Ha a Szervező vis maior helyzetre hivatkozik, annak megjelenése utáni 5 napon belül köteles ennek bekövetkeztéről a programban résztvevőket értesíteni. 

 

12. SZAKASZ. JOGVITÁK:
 
A Szervező és a Program résztvevői között keletkező esetleges jogviták rendezése békés úton történik.
Amennyiben a jogviták rendezése békés úton nem lehetséges, a jogvitában érdekelt felek a Szervező székhelye szerint illetékes román bíróságon kérhetik annak rendezését.
Jogvita esetén a tájékoztató román nyelvű változata tekintendő irányadónak. 

 

13. SZAKASZ. A PROGRAM TÁJÉKOZTATÓJA:
 
A „Segíthetek? – MOL – Tehetségtámogató Program” Tájékoztatója a www.pentrucomunitate.ro és a www.molromania.ro honlapokon kerül megjelentetésre, legkésőbb 2010. május 6-ig.

Művészeti zsűri

Erich Türk
Erich Türk

Orgonaművész, a kolozsvári Gheorghe Dima Zeneakadémia tanára.

portre, portret, noname, default
Daniel Goiți

Zongoraművész, a kolozsvári "Gh. Dima" zeneakadémia katedrafőnöke. 

Márkos Albert
Márkos Albert

Hegedűművész, a kolozsvári Transilvania Filharmónia koncertmestere - elnök.

 Miriam Cuibus
Miriam Cuibus

Színművésznő, a Kolozsvári Nemzeti Színház társulatának tagja, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Színház és Televízió Karának adjunktusa.

Timotei Nădășan
Timotei Nădășan

Grafikusművész, az IDEA kortárs művészeti folyóirat igazgatója.

Sportzsűri

portre, portret, noname, default
Violeta Beclea-Szekely

Európabajnok, olimpiai és világbajnoki ezüstérmes atléta, a sportok doktora, a Román Olimpiai és Sportbizottság kommunikációs és marketingosztályának az igazgatója - a zsűri elnöke.

portre, portret, noname, default
Florentin Marinescu

A Román Harcművészeti Szövetség elnöke.

portre, portret, noname, default
Doina Sava

Románia úszóválogatottjainak az edzője.

portre, portret, noname, default
Silviu Matei

A Román Teniszszövetség vezérigazgatója.