Jogosítvány a jövőhöz
Organizator:Fundaţia Pentru Comunitate
Sponsor:MOL Romania Petroleum Products

„POT AJUTA?” – PROGRAM MOL DE PROMOVARE A TALENTELOR

Depunerea aplicațiilor:
-

100 de câștigători la programul MOL de promovare a talentelor

100 de cereri de finanțare au fost selectate pentru a beneficia de sponsorizare în cadrul ediției 2009 al programului ”Pot ajuta? - MOL – Program de Promovare a Talentelor”. Câștigătorii programului vor primi sponsorizări de la Fundația pentru Comunitate, partener al MOL România în valoare totală de 60 000 de euro. Cei 40 000 de euro destinați sportului vor fi împărțiți între 74 de câștigători din 20 de județe. Pe listă se regăsește numele Anamariei Tămîrjan, gimnastă medaliată cu bronz la jocurile olimpice de la Beijing, numele lui Vasile Alexandru Ghilea, lider în 2008 al clasamentului european de tenis în categoria sa de vârstă, și cel al lui Bernadett Bálint, cea mai bună jucătoare de tenis de masă din Europa în categoria sa. Fondul de 20 000 de euro rezervat tinerilor artiști va fi împărțit între 26 de aplicanți, cei mai mulți dintre ei fiind muzicieni. Printre câștigători regăsim și numele violonistului clujean Francesco Ionașcu premiat la nenumărate concursuri naționale și internaționale.
Fiecare participant la programul ”Pot ajuta?” va primi în zilele următoare o scrisoare de informare despre rezultatele obținute.

Descarca222 KB

Fundația Pentru Comunitate în colaborare cu compania MOL România anunţă relansarea programului „POT AJUTA? – MOL – PROGRAM DE PROMOVARE A TALENTELOR”, la care se pot înscrie elevi şi echipe de sportivi sau ansamblu artistic cu vârsta cuprinsă între 8 şi 18 ani, de la şcoli, licee, cluburi sportive sau de expresie artistică din România, care au obţinut rezultate foarte bune la concursuri sportive naţionale şi internaţionale în domeniul sportiv sau artistic şi care au nevoie de sprijin material pentru dezvoltarea şi continuarea carierei.

MODALITATEA ACORDĂRII SPONSORIZĂRII
A. Sprijin material pentru achiziţionare de materiale, echipament, instrumente sau alte produse necesare pregătirii solicitantului în vederea obţinerii de performanţe în domeniul sportiv sau artistic.
B. Acoperirea cheltuielilor de transport pentru participanţi, ca să poată ajunge la concursuri internaţionale şi naţionale, antrenamente, tabere de antrenament, cantonamente, respectiv competiţii, tabere de profil, cursuri, expoziţii, concerte.
 
Actul informativ al programului şi formularele de aplicare se găsesc şi pe site-ul www.molromania.ro.

DOCUMENTAȚIA DE PARTICIPARE

Dosarul trebuie să cuprindă:

1. Formularul de aplicare completat
2. Ofertă (oferte) de preţ valabile pentru cumpărarea produselor prevăzute. 
3. Declaraţia părintelui/susţinătorului (Anexa 1).
4. Declaraţia de susţinere din partea profesorului pregătitor.  
5. Documentaţia rezultatelor anterioare ale aplicantului din perioada 01.05.2008 – 04.05.2009 pentru categoria SPORT respectiv 01.01.2007– 04.05.2009 pentru categoria ARTA (copiile diplomelor sau liste de rezultate descărcate de pe site-urile oficiale ale concursurilor).
6. Articole, apariții în mass media despre performanțe (constituie avantaj).

NOTE:
1. Un participant poate depune un singur dosar de participare.
2. În cazul persoanelor care au obţinut rezultate în echipă, aplicaţia este valabilă doar dacă este trimisă în numele întregii echipe.


IMPORTANT: Pe prima pagină a dosarului se menţionează următoarele date:
Numele solicitantului /solicitanților
Numele reprezentantului solicitantului și calitatea acestuia (părinte sau tutore), 
numărul de telefon, 
numărul de fax,  
adresa de e-mail.

Dosarul de participare se trimite prin poştă, la căsuţa poştală numărul 1141 deschis la Oficiul Postal Nr. 1, Cluj-Napoca într-un singur exemplar. Documentele expediate nu vor fi returnate participanţilor. A se trimite doar xerocopii ale actelor solicitate.

Pe plic se menţionează:  
Pentru programul „POT AJUTA? – MOL – PROGRAM DE PROMOVARE A TALENTELOR”.
Termenul limită de depunere a documentaţiei  (ultima dată a ştampilei poştale): 12 iunie 2009.
Documentaţiile primite după termenul limită sau cele care nu corespund cerințelor nu vor fi evaluate.
Dosarele complete vor fi evaluate de un juriu de specialitate format din personalităţi ale lumii sportive şi artistice, care va acorda punctajul în funcţie de performanţele, respectiv situaţia socială a participanţilor. Lista câștigătorilor va fi aprobată de consiliul director al Fundației Pentru Comunitate. Fundația va informa fiecare solicitant în scris (prin e-mail sau poştă) asupra rezultatului final al programului, apoi va încheia contracte cu solicitanţii câştigători. Câştigătorii vor primi sponsorizarea doar după semnarea şi returnarea contractului de sponsorizare. 

Suma acordată fiecărui câştigător va fi virată în contul bancar menţionat în contractul de sponsorizare. Detaliile privind decontul referitor la suma sponsorizată vor fi precizate în contractul de colaborare.

Rezultatele vor fi publicate pe site-urile www.pentrucomunitate.ro și www.molromania.ro, în data de 30 iulie 2009, iar câştigătorii vor fi anunţaţi în scris până pe 15 august 2009.

Informaţii şi detalii suplimentare puteţi obţine sunând gratuit la numărul de telefon: 
0800 800 514 în zilele lucrătoare, între orele 10.00-17.00, 
sau de la adresa de email potajuta@pentrucomunitate.ro.

 

 

Jogosítvány a jövőhöz

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL şi SPONSORUL 
Organizatorul programului cu numele „Pot ajuta? - MOL - Program de Promovare a Talentelor” (denumit în continuare generic „Programul”) este Fundaţia Pentru Comunitate (denumit în continuare generic „Organizatorul”) cu sediul în Vlaha, nr. 64, judeţul Cluj, înregistrată în registrul persoanelor juridice prin Încheierea civilă nr. 3276/CC/2008. din 11 decembrie 2008, a Judecătoriei Cluj, codul fiscal nr. 24868570 din 15.12.2008, având contul nr. RO02OTPV201000277440RO01, deschis la OTP Bank Cluj. 
 Sponsorul este MOL România Petroleum Products SRL, (denumit în continuare generic „Sponsorul”) societate cu personalitate juridică română, cu sediul în Cluj Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 14-16, Etaj 1, jud Cluj, România, cod unic de înregistrare RO7745470, număr de înregistrare la Registrul Comerţului J12/729/2000, cont de virament RO85INGB0003002128608910 deschis la ING Bank Cluj. 

Organizatorul se va ocupa de administrarea programului, comunicarea anunţului programului, primirea aplicaţiilor, validarea lor. Prelucrarea datelor în vederea desfăsurării programului „Pot ajuta? – MOL – Program de Promovare a Talentelor” este înregistrată la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) în baza notificării nr. 11109/2009.

Programul se va derula conform prevederilor prezentului Act informativ, obligatoriu pentru toţi participanţii. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prevederile prezentului Act informativ pe parcursul desfăşurării Programului şi va aduce la cunoştinţa publicului modificările operate, prin publicarea acestora pe siteul: www.pentrucomunitate.ro, și www.molromania.ro.

SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFĂŞURARE A PROGRAMULUI
Programul este organizat şi se desfăşoară pe întreg teritoriul României.

SECTIUNEA 3. PERIOADA DE DESFĂŞURARE A PROGRAMULUI
Programul se va desfăşura în perioada 4 mai 2009 – 30 iulie 2009. Data limită de completare şi trimitere a documentelor necesare participării la program este 12 iunie 2009, data poştei.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
Programul se adresează tuturor persoanelor fizice cu cetăţenie română, cu domiciliul stabil în România, care la data începerii Programului inclusiv au împlinit vârsta de 8 ani, respectiv nu au împlinit vârsta de 18 ani şi îşi desfăsoară activitatea sportivă, respectiv artistică, în România. 
 Prin participant, în sensul prezentului Act informativ, se înţelege: orice persoană fizică sau orice echipă de sportivi sau ansamblu artistic, afiliat la un club sportiv sau de expresie artistică, sau instituţie şcolară din România, care a obţinut premii la programele naţionale şi internaţionale de sport în perioada 1.05.2008 – 04.05.2009, respectiv la programele naţionale şi internaţionale de artă în perioada 01.01.2007– 04.05.2009.

Participanţii care au aplicat la Programul „Pot ajuta? - MOL - Program de Promovare a Talentelor” ediția 2006, 2007, şi 2008 pot aplica şi la ediţia 2009, inclusiv cei care au fost desemnaţi câştigători, cu condiţia de a fi folosit banii alocaţi în conformitate cu datele menţionate pe contractul de sponsorizare, respectiv cu condiţia de a fi trimis raportul de cheltuieli până la data de 12 iunie 2009, data postei, sau împreună cu aplicaţia la programul actual.
Nu pot participa la program copiii angajaţilor Fundaţiei Pentru Comunitate. 
Participarea la acest Program presupune acceptarea prevederilor prezentului Act informativ şi încadrarea în condiţiile specificate în paragrafele 1, 2, 3 ale prezentei Secţiuni.

SECTIUNEA 5. PREMIILE PROGRAMULUI SI ACORDAREA LOR 
Fundaţia Pentru Comunitate acordă sponsorizări sub forma suportului financiar, persoanelor aplicante la Program, conform nevoilor specificate în dosarul de aplicare şi în limita valorii stabilite de către juriul ce va analiza dosarele depuse de către participanţi.
Aceste sponsorizări sunt reprezentate de:
A. Sprijin material pentru achiziţionare de materiale, echipament sau alte produse necesare pregătirii solicitantului în vederea obţinerii de performanţe în domeniul sportiv sau artistic.
B. Acoperirea cheltuielilor de transport pentru participanţi, ca să poată ajunge la concursuri internaţionale şi naţionale, antrenamente, tabere de antrenament, cantonamente, respectiv competiţii, tabere de profil, cursuri, expoziţii, concerte.
Vor fi acordate sponsorizări în valoare totală de 40.000 Euro pentru categoria sport şi 20.000 euro pentru categoria artă, plătibili în RON la cursul valutar din data plăţii. 

În cazul câştigării unei sponsorizări, participanţii care completează aplicaţia ca echipă, în cadrul unui club sportiv sau ansamblu artistic, vor primi contractul de sponsorizare semnat între Fundaţia Pentru Comunitate şi clubul sportiv respectiv ansamblul artistic. La fel şi suma de bani va fi virată în contul clubului sau ansamblului, beneficiarii sumei fiind membrii echipei aplicante. 

SECTIUNEA 6. MECANISMUL DE DESFĂŞURARE A PROGRAMULUI
Participanţii la program vor trebui să completeze documentaţia de participare aferentă fiecarui tip de sponsorizare solicitată. Această documentaţie este disponibilă pe site-ul: www.pentrucomunitate.ro și www.molromania.ro. Participanţii pot cere informaţii referitoare la program la adresa electronică: potajuta@pentrucomunitate.ro, care va funcţiona pe toată durata programului şi la numărul de telefon: 0800 800 514 în zilele lucrătoare, între orele 10.00-17.00.
Dovada expedierii dosarului de aplicare necesar pentru înscrierea în program nu reprezintă şi dovada recepţionării dosarului de aplicare de către Organizator.


Dosarul de aplicare trebuie să conţină:
1.Formularul de Aplicare pentru categoria ARTĂ sau Formularul de Aplicare pentru categoria SPORT.
2.Ofertă (oferte) de preţ valabile pentru cumpărarea produselor prevăzute.
3.Declaraţia părintelui/susţinătorului (Anexa 1).
4.Declaraţia de susţinere din partea profesorului pregătitor. 
5.Documentaţia rezultatelor anterioare ale aplicantului din perioada 1.05.2008 - 12.06.2009 pentru categoria SPORT respectiv 1.01.2007 – 04.05.2009 pentru categoria ARTĂ (copiile diplomelor sau liste de rezultate descărcate de pe site-urile oficiale ale concursurilor).
6.Copiile articolelor, apariţiilor în mass media despre performanţele aplicantului (constituie avantaj). 
Un participant poate depune dosarul de aplicare pentru un singur proiect.
Vor fi considerate eligibile doar aplicaţiile care se conformează condiţiilor enumerate în secțiunea nr. 6. Se consideră neeligibil proiectul care nu are ataşat anexa 1 (declaraţia părintelui). 
Pe prima pagină a dosarului de aplicare se vor menţiona următoarele date: numele solicitantului(ţilor), numele reprezentantului solicitantului, calitatea acestuia (părinte sau tutore), numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail.
Dosarele de aplicare, însoţite de anexele completate, se trimit prin poştă într-un singur exemplar la adresa: Cluj-Napoca, Oficiul Postal Nr. 1, căsuța poștală Nr. 1141. Pe plic se menționează: Pentru programul „POT AJUTA? – MOL – PROGRAM DE PROMOVARE A TALENTELOR”. Data limită de completare şi trimitere a întregii documentaţii este de 12 iunie 2009, data poştei. Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru aplicaţiile care nu au fost trimise în termenul specificat, precum şi pentru aplicaţiile incomplete, ilizibile sau pierdute.
Rezultatele Programului vor fi publicate pe site-ul: www.pentrucomunitate.ro și www.molromania.ro cel târziu la data de 30 iulie 2009. 
Persoanele care vor primi sponsorizările (denumite în continuare generic – „Câştigători”) vor fi anunţate în scris despre rezultatul obţinut, nu mai târziu de 15 august 2009 (data poştei).

SECŢIUNEA 7. ACORDAREA SPONSORIZĂRILOR
Sponsorizările vor fi acordate sub forma suportului financiar, pe baza unui contract de sponsorizare în cazul persoanelor fizice si juridice, conform nevoilor specificate în dosarul de aplicare.
Organizatorul va trimite Câştigătorului (Câștigătorilor) prin curier, în perioada 30 iulie - 15 august 2009, contractul de sponsorizare, iar părintele sau reprezentantul legal al Câştigătorului (Câștigătorilor) va trebui să semneze contractul şi să îl trimită până la data de 15 septembrie 2009 (data poştei) la adresa Organizatorului menţionată în prezentul Act informativ. 
În cazul în care Câştigătorul (Câștigătorii) nu trimite (trimit) contractul completat cu datele personale şi semnat conform termenului specificat, acesta (aceştia) pierde (pierd) orice drept asupra sponsorizării obţinute şi nu va (vor) primi nici un fel de despăgubiri.
Câştigătorul (Câștigătorii) va (vor) primi suportul financiar - pe baza contractului semnat de ambele părţi - prin virament bancar, în contul bancar menţionat pe contractul returnat Organizatorului. 
Sumele care nu pot fi virate în cont, din lipsa contractului sau din alte motive independente de Organizator, vor fi realocate pentru alte programe ale Organizatorului.

SECTIUNEA 8. CONDIŢII DE VALIDITATE
Condiţiile de validitate sunt următoarele:
A. Participantul trebuie să îndeplinească condiţiile specificate în Secţiunile nr. 2, 3 si 4 din prezentul Act informativ.
B. Participantul trebuie să întocmească dosarul de aplicare la Program conform documentaţiei menţionate în Secţiunea nr. 6 din prezentul Act informativ, în perioada de desfăşurare a programului. 
C. Dosarul de aplicare trebuie să fie complet, respectiv să conţină toate documentele solicitate de Organizator, menţionate la Secţiunea nr. 6 din prezentul Act informativ.

SECTIUNEA 9. JURIZAREA
Preselecţia candidaţilor ale căror solicitări de sponsorizare vor fi luate în calcul de către Organizator se va face pe baza îndeplinirii tuturor condiţiilor de validitate menţionate la Secţiunea nr. 8 din prezentul Act informativ.
Dosarele valide vor fi evaluate de un juriu de specialitate format din personalităţi ale lumii sportive şi artistice, care va acorda punctajul în funcţie de performanţele, respectiv situaţia socială a participanţilor. Lista câștigătorilor va fi aprobată de consiliul director al Fundației Pentru Comunitate. În cazul în care juriul consideră ca aplicaţiile primite nu îndeplinesc condiţiile impuse de program au posibilitatea să aloce doar o parte a bugetului pe sponsorizări, iar restul sumei sa fie redirecţionat către alte programe ale Organizatorului.
Rezultatele Programului nu pot fi contestate.

SECTIUNEA 10. ANGAJAMENTE, CONFIDENŢIALITATEA DATELOR
Prin participarea la Programul „Pot ajuta? - MOL - Program de Promovare a Talentelor” participanţii confirmă cunoaşterea prevederilor prezentului Act informativ şi îşi exprimă acordul în privinţa acestora. Participarea la acest Program implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Act informativ.
Organizatorul poate solicita părintelui sau reprezentantului legal al câştigătorilor, acordul pentru a utiliza în mod gratuit, în diverse materiale tipărite, audio şi video, numele, prenumele, localitatea de reşedinţă, imaginea şi vocea lor. Pentru a-şi exprima acordul expres în acest sens, părintele sau reprezentantul câştigătorului va semna o declaraţie în care vor fi cuprinşi termenii acestui acord. Organizatorul nu condiţionează participarea la Concurs sau acordarea sponsorizărilor de semnarea acestei declaraţii.
Organizatorul garantează confidenţialitatea datelor personale ale tuturor participanţilor la acest Program, colectarea datelor cu caracter personal menţionate în fişa generală de date (Anexa 1): nume, prenume, locul si data naşterii, numele părinţilor, adresa completă, nr. de telefon, adresa de e-mail, fiind realizată exclusiv în scopul identificării exacte a participanţilor şi contactării câştigătorilor în vederea acordării sponsorizării. 
La finalizarea Programului, datele solicitanţilor vor fi distruse.
Participantul la Program, în calitate de persoană vizată, are, conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la intervenţie asupra datelor (art. 14), dreptul la opoziţie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 14) si dreptul de a se adresa justiţiei (art. 18).
Participantii au dreptul de a obţine, la cerere şi in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta şi au de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situatia lor particulară, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care exista dispoziţii legale contrare. Participanţii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii 677/2001. În vederea exercitării acestor drepturi, Participantul va transmite o cerere scrisă, datată şi semnată către Fundaţia Pentru Comunitate, 407513 – Vlaha Nr. 64, Jud. Cluj.

SECTIUNEA 11. FORTA MAJORA 
Pentru scopul acestui Act informativ, Forţa Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator şi a cărui apariţie pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Actul informativ. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundaţii, greve şi blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum şi orice reglementare care poate apărea ulterior intrării în vigoare a Contractului şi care poate interzice sau modifica termenii Actului informativ, etc.
Dacă o situaţie de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa, împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Actului informativ şi continuarea Programului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întarziată, conform art.1082 si 1083 Cod Civil Dacă Organizatorul invocă forţă majoră, este obligat să comunice participanţilor la program, în termen de 5 zile de la apariţia cazului de forţă majoră, existenţa acestuia.

SECTIUNEA 12. LITIGII
In cazul unor litigii apărute între Organizator şi participanţii la Program, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. 
Daca nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente române de la sediul Organizatorului.

SECTIUNEA 13. ACTUL INFORMATIV AL PROGRAMULUI
Actul informativ al programului „Pot ajuta? - MOL - Program de Promovare a Talentelor” va fi publicat și pe siteul www.molromania.ro începând cu data de 4 mai 2009.

Juriul de arte

Erich Türk
Erich Türk

Organist, lector al Academiei de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj.

portre, portret, noname, default
Daniel Goiți

Pianist, șef de catedră al Academiei de Muzică "Gh. Dima" din Cluj.

portre, portret, noname, default
Selyem Zsuzsa

Eseistă, conferențiar la Facultatea de Litere al Universității Babeș-Bolyai din Cluj. 

Timotei Nădășan
Timotei Nădășan

Grafician, director al revistei de artă contemporană IDEA.

Juriul de sport

portre, portret, noname, default
Simona Amânar-Tabără

Campioană olimpică și mondială la gimnastică.

portre, portret, noname, default
Violeta Beclea-Szekely

Campioană europeană, vicecampioană mondială, vicecampioană olimpică la atletism, doctor în sport, director al departamentului de marketing si comunicare din cadrul Comitetului Olimpic și Sportiv Român – președinte.

portre, portret, noname, default
Mihai Covaliu

Campion olimpic la spadă.

portre, portret, noname, default
Florentin Marinescu

Preşedintele Federaţiei Române de Arte Marţiale.

portre, portret, noname, default
Doina Sava

Antrenor al loturilor naţionale de nataţie.