Zongora, tehetség
Organizator:Fundaţia Pentru Comunitate
Sponsor:MOL Romania Petroleum Products

„Pot Ajuta?” – Programul MOL de promovare a talentelor, 2010

Depunerea aplicațiilor:
-

Castigatori

Arte82.51 KB
Sport 1100.89 KB
Sport 2101.99 KB
Sport 382.35 KB

Fundația Pentru Comunitate în colaborare cu MOL România anunţă ediția 2010 al programului „POT AJUTA? – MOL – PROGRAM DE PROMOVARE A TALENTELOR”, la care se pot înscrie elevi născuți între anii 1992 și 2002 inclusiv, şi echipe de sportivi sau ansambluri artistice de la şcoli, licee, cluburi sportive sau de expresie artistică din România, cu elevi din categoria de vârstă sus menționată, care au obţinut rezultate foarte bune la concursuri naţionale şi internaţionale în domeniul sportiv sau artistic şi au nevoie de sprijin material pentru dezvoltarea şi continuarea carierei.

 

MODALITATEA ACORDĂRII SPONSORIZĂRII

Un solicitant poate să obțină finanțare în valoare maximă de 10.000 lei pentru:
A. achiziţionare de materiale, echipament, instrumente sau alte produse necesare pregătirii solicitantului în vederea obţinerii de performanţe în domeniul sportiv sau artistic. Nu se acceptă solicitările de achiziționare a unor mijloace fixe pentru dotarea sălilor de sport.
B. acoperirea cheltuielilor de transport pentru participanţi, ca să poată ajunge la concursuri internaţionale şi naţionale, antrenamente, tabere de antrenament, cantonamente, respectiv competiţii, tabere de profil, cursuri, expoziţii, concerte.

Ghidul programului şi formularele de aplicare se găsesc pe site-ul www.pentrucomunitate.ro, precum și www.molromania.ro.

 

DOCUMENTAȚIA DE PARTICIPARE

Dosarul trebuie să cuprindă:

1. Formularul de aplicare completat
2. Ofertă (oferte) de preţ valabile pentru cumpărarea produselor prevăzute. 
3. Declaraţia părintelui/susţinătorului (Anexa 1).
4. Declaraţia de susţinere din partea profesorului pregătitor. 
5. Documentaţia rezultatelor anterioare ale aplicantului din anii 2009 și 2010 (copiile diplomelor sau liste de rezultate descărcate de pe site-urile oficiale ale concursurilor). Fotografii, înregistrări audio video pentru categoria arte pe suport CD sau DVD.
6. Articole, apariții în mass media despre performanțe (constituie avantaj).
Dosarele care nu conțin documentele solicitate la punctele 1-5 vor fi considerate neeligibile.NOTE:
1. Un participant poate depune un singur dosar de participare.
2. În cazul persoanelor care au obţinut rezultate în echipă, aplicaţia este valabilă doar dacă este trimisă în numele întregii echipe. 
3. A se trimite doar xerocopii ale actelor solicitate.
4. Documentele expediate nu vor fi returnate participanţilor.IMPORTANT: Pe prima pagină a dosarului se menţionează următoarele date:
Numele solicitantului /solicitanților
Numele reprezentantului legal al solicitantului și calitatea acestuia (părinte sau tutore), 
numărul de telefon, 
numărul de fax, 
adresa de e-mail.Dosarul de participare se trimite într-un singur exemplar prin poştă, la adresa: 
Fundația Pentru Comunitate, Cluj-Napoca, Oficiul Postal Nr. 1, C.P. 1141. 
Pe plic se menţionează: „POT AJUTA? – MOL – PROGRAM DE PROMOVARE A TALENTELOR”.
Termenul limită de depunere a documentaţiei (data expedierii poștale): 11 iunie 2010.

 

Nu vor fi evaluate dosarele trimise după termenul limită sau cele incomplete.

Dosarele complete vor fi evaluate de un juriu de specialitate format din personalităţi ale lumii sportive şi artistice, care va acorda punctajul în funcţie de performanţele, respectiv situaţia socială a participanţilor. Lista câștigătorilor va fi aprobată de consiliul director al Fundației Pentru Comunitate. Fundația va informa fiecare solicitant în scris (prin e-mail sau poştă) asupra rezultatului final al programului, după care va încheia contracte cu solicitanţii câştigători. Câştigătorii vor primi sponsorizarea doar după semnarea şi returnarea contractului de sponsorizare. 

Suma acordată fiecărui câştigător va fi virată în contul bancar menţionat în contractul de sponsorizare. Detaliile privind decontul referitor la suma sponsorizată vor fi precizate în contractul de sponsorizare.

Rezultatele vor fi publicate pe site-urile www.pentrucomunitate.ro și www.molromania.ro până la data de 30 iulie 2010, iar câştigătorii vor fi înștiințați în scris până pe 15 august 2010.

Informaţii şi detalii suplimentare se pot obţine sunând la numărul gratuit 0800 800 514 (în zilele lucrătoare, între orele 10.00-17.00) sau scriind pe adresa de emailpotajuta@pentrucomunitate.ro.

 

Zongora, tehetség

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL şi SPONSORUL 
Organizatorul programului cu numele „Pot ajuta? - MOL - Program de Promovare a Talentelor” (denumit în continuare generic „Programul”) este Fundaţia Pentru Comunitate (denumit în continuare generic „Organizatorul”) cu sediul în Vlaha, nr. 64, judeţul Cluj, înregistrată în registrul persoanelor juridice prin Încheierea civilă nr. 3276/CC/2008. din 11 decembrie 2008, a Judecătoriei Cluj, codul fiscal nr. 24868570 din 15.12.2008, având contul nr. RO02OTPV201000277440RO01, deschis la OTP Bank Cluj. 
Sponsorul este MOL România Petroleum Products SRL, (denumit în continuare generic „Sponsorul”) societate cu personalitate juridică română, cu sediul în Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 14-16, Etaj 1, jud Cluj, România, cod unic de înregistrare RO7745470, număr de înregistrare la Registrul Comerţului J12/729/2000, cont de virament RO85INGB0003002128608910 deschis la ING Bank Cluj. 

Organizatorul se va ocupa de administrarea programului, comunicarea anunţului programului, primirea aplicaţiilor, validarea lor. Prelucrarea datelor în vederea desfăsurării programului „Pot ajuta? – MOL - Program de Promovare a Talentelor” este înregistrată la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) în baza notificării nr. 11109/2009.

Programul se va derula conform prevederilor prezentului Ghid, obligatoriu pentru toţi participanţii. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prevederile prezentului Ghid pe parcursul desfăşurării Programului şi va aduce la cunoştinţa publicului modificările operate, prin publicarea acestora pe siteul: www.pentrucomunitate.ro, și www.molromania.ro.

SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFĂŞURARE A PROGRAMULUI
Programul este organizat şi se desfăşoară pe întreg teritoriul României.

SECTIUNEA 3. PERIOADA DE DESFĂŞURARE A PROGRAMULUI
Programul se va desfăşura în perioada 6 mai 2010 – 11 iunie 2011. Data limită de completare şi trimitere a documentelor necesare participării la program este 11 iunie 2010, data poştei.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
Programul se adresează tuturor persoanelor fizice cu cetăţenie română, cu domiciliul stabil în România, care s-au născut între anii 1992 – 2002 inclusiv şi îşi desfăsoară activitatea sportivă, respectiv artistică, în România. 
Prin participant, în sensul prezentului Ghid, se înţelege orice persoană fizică sau orice echipă de sportivi sau ansamblu artistic, afiliat la un club sportiv sau de expresie artistică, sau instituţie şcolară din România, care a obţinut premii la competiții naţionale şi internaţionale de sport, respectiv arte în anii 2009 și 2010.

Participanţii care au aplicat la Programul „Pot ajuta? - MOL - Program de Promovare a Talentelor” edițiile 2006 - 2009, inclusiv cei care au fost desemnaţi câştigători, pot aplica şi la ediţia 2010, cu condiţia de a fi folosit banii alocaţi în conformitate cu datele menţionate pe contractul de sponsorizare, respectiv cu condiţia de a fi trimis raportul de cheltuieli până la data de 11 iunie 2010, data postei, sau împreună cu aplicaţia la programul actual.
Nu pot participa la program copiii membrilor consiliului director, și angajaţilor Fundaţiei Pentru Comunitate. 
Participarea la acest Program presupune acceptarea prevederilor prezentului Ghid şi încadrarea în condiţiile specificate în paragrafele 1, 2, 3 ale prezentei Secţiuni.

SECTIUNEA 5. PREMIILE PROGRAMULUI SI ACORDAREA LOR 
Fundaţia Pentru Comunitate acordă sponsorizări sub forma suportului financiar, persoanelor aplicante la Program, conform nevoilor specificate în dosarul de aplicare şi în limita valorii stabilite de către juriul ce va analiza dosarele depuse de către participanţi.
Un solicitant poate să obțină finanțare în valoare maximă de 10000 de lei pentru:
A. achiziţionare de materiale, echipament sau alte produse necesare pregătirii solicitantului în vederea obţinerii de performanţe în domeniul sportiv sau artistic. Nu se acceptă solicitările de achiziționare a unor mijloace fixe pentru dotarea sălilor de sport.
B. acoperirea cheltuielilor de transport pentru participanţi, ca să poată ajunge la concursuri internaţionale şi naţionale, antrenamente, tabere de antrenament, cantonamente, respectiv competiţii, tabere de profil, cursuri, expoziţii, concerte.

Vor fi acordate sponsorizări în valoare maximă de 160.000 RON pentru categoria sport şi 80.000 RON pentru categoria artă. 

În cazul câştigării unei sponsorizări, participanţii care completează aplicaţia ca echipă, în cadrul unui club sportiv sau ansamblu artistic, vor primi contractul de sponsorizare semnat între Fundaţia Pentru Comunitate şi clubul sportiv respectiv ansamblul artistic. La fel şi suma de bani va fi virată în contul clubului sau ansamblului, beneficiarii sumei fiind membrii echipei aplicante. 

SECTIUNEA 6. MECANISMUL DE DESFĂŞURARE A PROGRAMULUI
Participanţii la program vor trebui să completeze documentaţia de participare aferentă fiecarui tip de sponsorizare solicitată. Această documentaţie este disponibilă pe site-ul: www.pentrucomunitate.ro și www.molromania.ro. Participanţii pot cere informaţii referitoare la program la adresa electronică: potajuta@pentrucomunitate.ro, care va funcţiona pe toată durata programului şi la numărul de telefon: 0800 800 514 în zilele lucrătoare, între orele 10.00-17.00.
Dovada expedierii dosarului de aplicare necesar pentru înscrierea în program nu reprezintă şi dovada recepţionării dosarului de aplicare de către Organizator.
Dosarul de aplicare trebuie să conţină:
1. Formularul de aplicație pentru categoria ARTĂ sau Formularul de aplicație pentru categoria SPORT.
2. Ofertă (oferte) de preţ valabile pentru cumpărarea produselor prevăzute.
3. Declaraţia părintelui/susţinătorului (Anexa 2).
4. Declaraţia de susţinere din partea profesorului pregătitor. 
5. Documentaţia rezultatelor obținute de aplicant în anii 2009 și 2010 (copiile diplomelor sau liste de rezultate descărcate de pe site-urile oficiale ale concursurilor), fotografii, înregistrări audio video pentru categoria arte pe suport CD sau DVD.
6. Copiile articolelor, apariţiilor în mass media despre performanţele aplicantului (constituie avantaj). 
Un participant poate depune dosarul de aplicare pentru un singur proiect.
Vor fi considerate eligibile doar aplicaţiile care se conformează condiţiilor enumerate în secțiunea nr. 6. Se consideră neeligibil proiectul care nu conține toate documentele cerute la punctele 1-5 ale secțiunii 6.  
Pe prima pagină a dosarului de aplicare se vor menţiona următoarele date: numele solicitantului(ţilor), numele reprezentantului solicitantului, calitatea acestuia (părinte sau tutore), numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail.
Dosarele de aplicare, însoţite de anexele completate, se trimit prin poştă într-un singur exemplar la adresa: Cluj-Napoca, Oficiul Postal Nr. 1, căsuța poștală Nr. 1141. Pe plic se menționează: Pentru programul „POT AJUTA? – MOL – PROGRAM DE PROMOVARE A TALENTELOR”. Data limită de completare şi trimitere a întregii documentaţii este de 11 iunie 2010, data poştei. Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru aplicaţiile care nu au fost trimise în termenul specificat, precum şi pentru aplicaţiile incomplete, ilizibile sau pierdute.
Rezultatele Programului vor fi publicate pe site-ul: www.pentrucomunitate.ro și www.molromania.ro cel târziu la data de 30 iulie 2010. 
Persoanele care vor primi sponsorizările (denumite în continuare generic – „Câştigători”) vor fi anunţate în scris despre rezultatul obţinut, nu mai târziu de 15 august 2010 (data poştei).

SECŢIUNEA 7. ACORDAREA SPONSORIZĂRILOR
Sponsorizările vor fi acordate sub forma suportului financiar, pe baza unui contract de sponsorizare în cazul persoanelor fizice si juridice, conform nevoilor specificate în dosarul de aplicare.
Organizatorul va trimite Câștigătorilor în perioada 30 iulie - 15 august 2010, contractul de sponsorizare, iar părintele sau reprezentantul legal al Câștigătorilor va trebui să semneze contractul şi să îl trimită până la data de 15 septembrie 2010 (data poştei) la adresa Organizatorului menţionată în prezentul Ghid. 
În cazul în care Câștigătorii nu trimit contractul completat cu datele personale şi semnat conform termenului specificat, aceştia pierd orice drept asupra sponsorizării obţinute şi nu vor primi nici un fel de despăgubiri.
Câştigătorii vor primi suportul financiar - pe baza contractului semnat de ambele părţi - prin virament bancar, în contul bancar menţionat pe contractul returnat Organizatorului. 
Sumele care nu pot fi virate în cont, din lipsa contractului sau din alte motive independente de Organizator, vor fi realocate pentru alte programe ale Organizatorului.

SECTIUNEA 8. CONDIŢII DE VALIDITATE
Condiţiile de validitate sunt următoarele:
A. Participantul trebuie să îndeplinească condiţiile specificate în Secţiunile nr. 2, 3 si 4 din prezentul Ghid.
B. Participantul trebuie să întocmească dosarul de aplicare la Program conform documentaţiei menţionate în Secţiunea nr. 6 din prezentul Ghid, în perioada de desfăşurare a programului. 
C. Dosarul de aplicare trebuie să fie complet, respectiv să conţină toate documentele solicitate de Organizator, menţionate la Secţiunea nr. 6 din prezentul Ghid.

SECTIUNEA 9. JURIZAREA
Preselecţia candidaţilor ale căror solicitări de sponsorizare vor fi luate în calcul de către Organizator se va face pe baza îndeplinirii tuturor condiţiilor de validitate menţionate la Secţiunea nr. 8 din prezentul Ghid.
Dosarele valide vor fi evaluate de un juriu de specialitate format din personalităţi ale lumii sportive şi artistice, care va acorda punctajul în funcţie de performanţele, respectiv situaţia socială a participanţilor. Lista câștigătorilor va fi aprobată de consiliul director al Fundației Pentru Comunitate. 
Decizia finală nu se motivează.

SECTIUNEA 10. ANGAJAMENTE, CONFIDENŢIALITATEA DATELOR
Prin participarea la Programul „Pot ajuta? - MOL - Program de Promovare a Talentelor” participanţii confirmă cunoaşterea prevederilor prezentului Ghid şi îşi exprimă acordul în privinţa acestora. Participarea la acest Program implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Ghid.
Organizatorul poate solicita părintelui sau reprezentantului legal al câştigătorilor, acordul pentru a utiliza în mod gratuit, în diverse materiale tipărite, audio şi video, numele, prenumele, localitatea de reşedinţă, imaginea şi vocea lor. Pentru a-şi exprima acordul expres în acest sens, părintele sau reprezentantul câştigătorului va semna o declaraţie în care vor fi cuprinşi termenii acestui acord. Organizatorul nu condiţionează participarea la Concurs sau acordarea sponsorizărilor de semnarea acestei declaraţii.
Organizatorul garantează confidenţialitatea datelor personale ale tuturor participanţilor la acest Program, colectarea datelor cu caracter personal menţionate în fişa generală de date (Anexa 1): nume, prenume, locul si data naşterii, numele părinţilor, adresa completă, nr. de telefon, adresa de e-mail, fiind realizată exclusiv în scopul identificării exacte a participanţilor şi contactării câştigătorilor în vederea acordării sponsorizării. 
La finalizarea Programului, datele solicitanţilor vor fi distruse.
Participantul la Program, în calitate de persoană vizată, are, conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la intervenţie asupra datelor (art. 14), dreptul la opoziţie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 14) si dreptul de a se adresa justiţiei (art. 18).
Participantii au dreptul de a obţine, la cerere şi in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta şi au de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situatia lor particulară, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care exista dispoziţii legale contrare. Participanţii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii 677/2001. În vederea exercitării acestor drepturi, Participantul va transmite o cerere scrisă, datată şi semnată către Fundaţia Pentru Comunitate, 407513 – Vlaha Nr. 64, Jud. Cluj.

SECTIUNEA 11. FORTA MAJORA 
Pentru scopul acestui Ghid, Forţa Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator şi a cărui apariţie pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Ghid. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundaţii, greve şi blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum şi orice reglementare care poate apărea ulterior intrării în vigoare a Contractului şi care poate interzice sau modifica termenii Actului informativ, etc.
Dacă o situaţie de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa, împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Ghidului şi continuarea Programului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întarziată, conform art.1082 si 1083 Cod Civil Dacă Organizatorul invocă forţă majoră, este obligat să comunice participanţilor la program, în termen de 5 zile de la apariţia cazului de forţă majoră, existenţa acestuia.

SECTIUNEA 12. LITIGII
In cazul unor litigii apărute între Organizator şi participanţii la Program, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. 
Daca nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente române de la sediul Organizatorului.

SECTIUNEA 13. GHIDUL PROGRAMULUI
Ghidul programului „Pot ajuta? - MOL - Program de Promovare a Talentelor” va fi publicat pe siteul www.pentrucomunitate.ro și www.molromania.ro începând cu data de 6 mai 2010.

Juriul de arte

Erich Türk
Erich Türk

Organist, lector al Academiei de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj.

portre, portret, noname, default
Daniel Goiți

Pianist, șef de catedră al Academiei de Muzică "Gh. Dima" din Cluj.

Márkos Albert
Márkos Albert

Violonist, concertmaestrul Filarmonicii Transilvania din Cluj – președinte.

 Miriam Cuibus
Miriam Cuibus

Actriță al Teatrului Național Cluj, lector al Facultății de Teatru și Televiziune din cadrul Universității Babeș-Bolyai.

Timotei Nădășan
Timotei Nădășan

Grafician, director al revistei de artă contemporană IDEA.

Juriul de sport

portre, portret, noname, default
Violeta Beclea-Szekely

Campioană europeană, vicecampioană mondială, vicecampioană olimpică la atletism, doctor în sport, director al departamentului de marketing si comunicare din cadrul Comitetului Olimpic și Sportiv Român – președinte.

portre, portret, noname, default
Florentin Marinescu

Preşedintele Federaţiei Române de Arte Marţiale.

portre, portret, noname, default
Doina Sava

Antrenor al loturilor naţionale de nataţie.

portre, portret, noname, default
Silviu Matei

Director general al Federației Române de Tenis.